Documentació, plànols i articles acadèmics

Necessiteu llegir més informació concreta i externa basada en materials visuals o fonts bibliogràfiques i acadèmiques? Aquí trobareu diversos articles científics, tesis universitàries, informes públics, mapes i altres reculls tècnics perquè pugueu conèixer amb detall les particularitats de l’ARE Ribera-Salines i crear-vos una opinió formada i esperit crític propi.

Memòria oficial del Pla Director de l’ARE Ribera-Salines, publicada i aprovada definitivament el 2009 pel Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya.

Document amb previsualitzacions i recreacions, adjunt a la memòria oficial del Pla Director de l’ARE Ribera-Salines, publicat i aprovat definitivament el 2009 pel Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya.

Visor de l’Agència Catalana de l’Aigua amb la capa d’informació sobre el medi hídric que indica la oficialitat de l’espai de Ribera-Salines com a zona inundable amb un calat d’inundació per als períodes de retorn referenciats de 500 anys (T500).

El mapa segueix les previsions establertes en el Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació (RDI), que transposa la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Mapa de dades reals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona sobre la qualitat de l’aire pel que fa a diòxid de nitrogen (NO2) i particulats inferior a 10 micròmetres (PM10).

El visor, amb l’adreça Carretera De Barcelona A Santa Creu De Calafell C-245, 08940 Cornellà de Llobregat indica en temps real la contaminació de l’enllaç viari immediat a la zona de Ribera-Salines on s’hi preveuen habitatges i la compara amb els llindars de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona (DIBA) sobre el Consorci ARE Ribera-Salines entre l’Ajuntament de Cornellà i l’INCASÒL.

Aquest portal de transparència no s’ha actualitzat amb cap documentació pública des del 2010, malgrat que la pàgina del Govern Obert de l’Ajuntament de Cornellà hi apunta directament i se n’han fet nomenaments, reunions i acords des de llavors.

Pla especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovat el 2004 i actualitzat el 2015 per la Generalitat de Catalunya.

Portal de la Diputació de Barcelona amb la memòria oficial del Pla especial del Parc Agrari i diversos mapes amb usos del sòl, activitat agrària, hidrografia, etc. Ribera-Salines és directament limítrof al contorn de l’àrea protegida; alguns mapes proveeixen dades complementàries sobre aquests terrenys.